خلاصه داستان:

یوشیموری ریوچی دانشجوی دانشگاه است. نامزد او ساوادا کیوکو از او بزرگتر است، اما او از زندگی در کنار او لذت می برد. پس از خواستگاری ریوچی از نامزدش، او ناگهان ناپدید می شود. چند روز بعد ، سرانجام او را دوباره می بیند، اما کیوکو هیچ خاطره ای از او ندارد. ریوچی شوکه شده اما او گمان می کند از دست دادن حافظه او مربوط به…