خلاصه داستان:

تمام اعضای تیم ژاندارم سن تروپه بازنشسته شده‌اند با این احوال باز هم کسی نمی‌تواند آنها را از اجرای قانون و نظم شهری بازدارد.