خلاصه داستان:

داستان هنرمندی است که مشکوک به فروش نقاشی‌های ارزشمند به نازی‌ها است اما داستان پیچیده‌تر از آنی است که به نظر می‌رسد.